Tender Management DV Consult s.r.o. - veřejné zakázky, veřejná soutěž, zadávací řízení, právní služby

Organizace a zajištění výběrových řízení (na základě mandátní smlouvy)

 • Tender Management obsahuje kompletně tyto činnosti:
 • řádné vedení zadávací dokumentace o zadání veřejné zakázky
 • vyhotovení návrhu kvalifikačních kritérií a kritérií pro zadání zakázky
 • vyhotovení návrhu ostatních podmínek zadávací dokumentace a technické specifikace k výše označené zakázce
 • vypracování návrhu seznamu potencionálních uchazečů o zakázku
 • zajištění distribuce zadávací dokumentace jednotlivým uchazečům o veřejnou zakázku
 • komunikace s jednotlivými uchazeči a poskytování informací o podmínkách zakázky jednotlivým uchazečům po dobu lhůty pro podání nabídky
 • zajištění a zodpovězení dotazů uchazečů k zadávací dokumentaci po dobu lhůty pro podání nabídky
 • posouzení splnění zadávacích podmínek jednotlivých uchazečů
 • posouzení úplnosti nabídkových položkových rozpočtů jednotlivých uchazečů
 • vyhotovení zprávy o posouzení a hodnocení nabídek včetně návrhu pořadí jednotlivých uchazečů
 • technická pomoc při uzavírání smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
 • vyhotovení a odeslání oznámení rozhodnutí mandanta o přidělení zakázky jednotlivým uchazečům o veřejnou zakázku