Veřejné zakázky malého rozsahu DV Consult s.r.o. (na základě mandátní smlouvy) - veřejné zakázky, veřejná soutěž, zadávací řízení, právní služby

I.etapa – činnosti spojené s přípravou zadávacího řízení

 • zpracování návrhu zadávacích podmínek a jejich konzultace s mandantem o veřejné zakázce malého rozsahu
 • zpracování návrhu kvalifikačních kritérií a jejich konzultace s mandantem
 • zpracování návrhu dílčích kritérií (kritérií pro zadání veřejné zakázky) a jejich konzultace s mandantem
 • sestavení zadávací dokumentace, její kompletace a kontrola úplnosti
 • zpracování zadávací dokumentace (v rozsahu Svazku 1: Soutěžní podmínky - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)
 • příprava materiálů pro schválení zadávacího řízení v orgánech mandanta ve spolupráci s mandantem

II.etapa – činnosti spojené s průběhem lhůty pro podání nabídek

 • zajištění předání zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zajištění dokladu o předání (doručení) zadávací dokumentace
 • zpracování odpovědí na případné dotazy k zadávací dokumentaci (ve spolupráci s mandantem) a zajištění jejich doručení zájemcům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci
 • zpracování seznamu doručených a přijatých nabídek
 • příprava formulářů pro jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise, včetně podkladů nutných a potřebných k řádnému průběhu jednání komise
 • vypracování a zajištění jmenovacích dekretů a čestných prohlášení pro členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise
 • vypracování jednacího řádu hodnotící komise

III.etapa – činnosti spojené s průběhem lhůty, po kterou budou uchazeči svými nabídkami vázáni

 • organizační zajištění aktu otevírání obálek s nabídkami jednotlivých uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu
 • sepsání protokolu o jednání komise pro otevírání obálek a protokolu o otevírání obálek s nabídkami včetně všech náležitostí a příloh
 • organizační zajištění 1. jednání hodnotící komise
 • řízení jednání hodnotící komise do volby předsedy a místopředsedy komise, organizační řízení hodnotící komise v průběhu jejích jednotlivých zasedání
 • zpracování protokolu o 1. jednání hodnotící komise
 • rozbor nabídek uchazečů z hlediska splnění kvalifikačních kritérií
 • rozbor nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek
 • organizační zajištění průběhu posuzování nabídek zakázky malého rozsahu
 • zpracování protokolu o 2. jednání hodnotící komise
 • vyhotovení výzvy k písemnému zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny (v případě potřeby)
 • vyhotovení žádosti o písemné vysvětlení nabídky (v případě potřeby)
 • zajištění oznámení vyloučení uchazečům, jejichž nabídky komise vyřadila z další účasti v zadávacím řízení a zpracování podkladů pro rozhodnutí mandanta o jejich vyloučení
 • rozbor nabídek z hlediska hodnotících kritérií a návrh užití hodnotících metod
 • organizační zajištění průběhu hodnocení nabídek zakázky malého rozsahu
 • zabezpečení příslušných hodnotících tabulek pro jednotlivá hodnotící kritéria a členy hodnotící komise, souhrnných tabulek pro hodnotící kritéria a tabulky celkového pořadí
 • organizační zajištění všech dalších potřebných a nutných zasedání hodnotící komise včetně zpracování protokolů o jednání hodnotící komise
 • vypracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek dle formuláře stanoveného prováděcí vyhláškou

IV.etapa – činnosti spojené s ukončením zadávacího řízení

 • vypracování podkladů pro rozhodnutí mandanta o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu
 • zpracování oznámení rozhodnutí mandanta o přidělení veřejné zakázky malého zorsahu jednotlivým uchazečům, ajištění doručení oznámení rozhodnutí mandanta o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu uchazečům, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni
 • spolupráce při uzavírání smlouvy s vybraným uchazečem
 • zpracování písemné zprávy zadavatele o průběhu zadávacího řízení
 • zajištění vrácení případných ukázek a vzorků
 • sumarizace, uspořádání a protokolární předání veškeré dokumentace z průběhu zadávacího řízení mandantovi o veřejné zakázce malého rozsahu