Nadlimitní veřejné zakázky DV Consult s.r.o. (na základě mandátní smlouvy) - veřejné zakázky, veřejná soutěž, zadávací řízení, právní služby

I.etapa – činnosti spojené s přípravou textu oznámení zadávacího řízení a jeho zveřejnění

 • zpracování návrhu zadávacích podmínek a jejich konzultace se zadavatelem
 • zpracování návrhu kvalifikačních kritérií a jejich konzultace se zadavatelem
 • zpracování návrhu obchodních podmínek (kritérií pro zadání veřejné zakázky) a jejich konzultace se zadavatelem
 • sestavení zadávací dokumentace a její kompletace
 • sestavení pokynů pro zpracování nabídky dle charakteru plnění veřejné zakázky
 • příprava materiálů pro schválení zadávacího řízení v orgánech zadavatele ve spolupráci se zadavatelem
 • vyhotovení oznámení o zahájení zadávacího řízení na předepsaném formuláři a vyhotovení objednávky ke zveřejnění v informačním systému veřejné správy a Úředním věstníku Evropské unie
 • zajištění zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému veřejné správy a Úředním věstníku Evropské unie

II.etapa – činnosti spojené s průběhem lhůty pro podání nabídek

 • předání zadávací dokumentace zájemcům o nadlimitní veřejnou zakázku, včetně zajištění potvrzení o předání a převzetí zadávací dokumentace
 • organizační zajištění prohlídky místa plnění (v případě potřeby)
 • zpracování zápisu z prohlídky místa plnění a zajištění jeho doručení dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci
 • zpracování odpovědí na dotazy k zadávací dokumentaci a textu oznámení zadávacího řízení a zajištění jejich doručení dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci
 • organizační zabezpečení přijímání obálek s nabídkami
 • zpracování potvrzení o přijetí nabídek
 • zpracování seznamu doručených a přijatých nabídek o nadlimitní veřejnou zakázku
 • příprava formulářů pro jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise, včetně podkladů nutných a potřebných k řádnému průběhu jednání komise
 • vypracování a zajištění jmenovacích dekretů a čestných prohlášení pro členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise
 • vypracování jednacího řádu hodnotící komise a seznámení s ním jednotlivých členů komise před zahájením jednání hodnotící komise

III.etapa – činnosti spojené s průběhem lhůty, po kterou budou uchazeči svými nabídkami vázáni

 • organizační zajištění aktu otevírání obálek s nabídkami jednotlivých uchazečů o nadlimitní veřejnou zakázku
 • sepsání protokolu o jednání komise pro otevírání obálek a protokolu o otevírání obálek s nabídkami včetně všech náležitostí a příloh
 • organizační zajištění 1. jednání hodnotící komise
 • řízení jednání hodnotící komise do volby předsedy a místopředsedy komise, organizační řízení hodnotící komise v průběhu jejích jednotlivých zasedání
 • zpracování protokolu o 1. jednání hodnotící komise
 • rozbor nabídek uchazečů z hlediska splnění kvalifikačních kritérií
 • rozbor nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek
 • organizační zajištění průběhu posuzování nabídek
 • zpracování protokolu o 2. jednání hodnotící komise
 • vyhotovení výzvy k písemnému zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny (v případě potřeby)
 • vyhotovení žádosti o písemné vysvětlení nabídky (v případě potřeby)
 • zajištění oznámení vyloučení uchazečům, jejichž nabídky komise vyřadila z další účasti v zadávacím řízení
 • zpracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o jejich vyloučení
 • zajištění uvolnění jistoty vyloučenému uchazeči, včetně zpracování všech potřebných formulářů
 • rozbor nabídek z hlediska hodnotících kritérií a návrh užití hodnotících metod
 • organizační zajištění průběhu hodnocení nabídek
 • zabezpečení příslušných hodnotících tabulek pro jednotlivá hodnotící kritéria a členy hodnotící komise, souhrnných tabulek pro hodnotící kritéria a tabulky celkového pořadí
 • organizační zajištění všech dalších potřebných a nutných zasedání hodnotící komise včetně zpracování protokolů o jednání hodnotící komise
 • předložení výsledků z jednání hodnotící komise do orgánů zadavatele ke schválení
 • vypracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek dle formuláře stanoveného prováděcí vyhláškou

IV.etapa – činnosti spojené s ukončením zadávacího řízení

 • vypracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o přidělení nadlimitní veřejné zakázky
 • zpracování oznámení rozhodnutí zadavatele o přidělení nadlimitní veřejné zakázky jednotlivým uchazečům
 • zajištění doručení oznámení rozhodnutí zadavatele o přidělení nadlimitní veřejné zakázky uchazečům, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni
 • spolupráce při uzavírání smlouvy s vybraným uchazečem, zpracování analýzy návrhu smlouvy, zastupování zadavatele při jednáních o konečné podobě smlouvy
 • vyhotovení oznámení o výsledku zadávacího řízení na předepsaném formuláři a vyhotovení objednávky ke zveřejnění v informačním systému veřejné správy a Úředním věstníku Evropské unie
 • zajištění zveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení v informačním systému veřejné správy a Úředním věstníku Evropské unie
 • zpracování písemné zprávy zadavatele o průběhu zadávacího řízení
 • zajištění zpracování formuláře zrušení zadávacího řízení v případě zrušení zadávacího řízení a zajištění zveřejnění formuláře v informačním systému veřejné správy
 • sumarizace, uspořádání a protokolární předání veškeré dokumentace z průběhu zadávacího řízení zadavateli o nadlimitní veřejné zakázce
­