Soutěže o návrh DV Consult s.r.o. (na základě mandátní smlouvy) - veřejné zakázky, veřejná soutěž, zadávací řízení, právní služby

I.etapa – činnosti spojené s přípravou soutěžních podmínek a jejich zveřejněním

 • zpracování návrhu soutěžních podmínek soutěže o návrh a jejich konzultace s mandantem
 • zpracování návrhu kvalifikačních kritérií a jejich konzultace s mandantem
 • zpracování návrhu hodnotících kritérií a jejich konzultace s mandantem
 • sestavení zadávací dokumentace, její kompletace a kontrola úplnosti
 • příprava materiálů pro schválení zadávací dokumentace v orgánech mandanta ve spolupráci s mandantem
 • vyhotovení oznámení o zahájení soutěže o návrh na předepsaném formuláři a vyhotovení objednávky ke zveřejnění v informačním systému veřejné správy a Úředním věstníku Evropské unie
 • zajištění zveřejnění oznámení o zahájení soutěže o návrh v informačním systému veřejné správy a Úředním věstníku Evropské unie

II.etapa – činnosti spojené s průběhem lhůty pro podání soutěžních návrhů

 • předání zadávací dokumentace zájemcům o účast, včetně zajištění potvrzení o předání a převzetí zadávací dokumentace k soutěži o návrh
 • zpracování odpovědí na případné dotazy k zadávací dokumentaci a zajištění jejich doručení zájemcům o účast, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci
 • zpracování seznamu doručených a přijatých soutěžních návrhů
 • příprava formulářů pro jmenování poroty, včetně podkladů nutných a potřebných k řádnému průběhu jednání poroty
 • vypracování a zajištění jmenovacích dekretů a čestných prohlášení pro členy a náhradníky poroty

III.etapa – činnosti spojené s průběhem lhůty, po kterou budou soutěžící svými návrhy vázáni

 • organizační zajištění jednání poroty
 • řízení jednání poroty, organizační řízení poroty v průběhu jejích jednotlivých zasedání
 • zpracování protokolů jednání poroty
 • rozbor soutěžních návrhů z hlediska splnění zadávacích podmínek
 • vyhotovení žádosti o písemné vysvětlení soutěžních návrhů (v případě potřeby)
 • zajištění oznámení vyloučení soutěžícím (v případě potřeby), jejichž soutěžní návrhy porota vyřadila z další účasti v soutěži a zpracování podkladů pro rozhodnutí mandanta o jejich vyloučení
 • rozbor soutěžních návrhů z hlediska hodnotících kritérií a návrh užití hodnotících metod
 • zabezpečení příslušných hodnotících tabulek pro jednotlivá hodnotící kritéria a členy poroty, souhrnných tabulek pro hodnotící kritéria a tabulky celkového pořadí
 • organizační zajištění všech dalších potřebných a nutných zasedání poroty včetně zpracování protokolů o jednání poroty
 • vypracování protokolu o hodnocení návrhů soutěže o návrh
 • organizační zajištění uveřejnění výsledků hodnocení návrhů včetně zpracování protokolu o jeho průběhu

IV.etapa – činnosti spojené s ukončením soutěže o návrh

 • vypracování podkladů pro rozhodnutí mandanta o výsledku soutěže o návrh
 • zpracování oznámení rozhodnutí mandanta o výběru nejvhodnějšího návrhu jednotlivým soutěžícím
 • zajištění doručení oznámení rozhodnutí mandanta o výběru nejvhodnějšího návrhu soutěžícím, kteří nebyli ze soutěže o návrh vyloučeni
 • vyhotovení oznámení o výsledku soutěže o návrh na předepsaném formuláři a vyhotovení objednávky ke zveřejnění v informačním systému veřejné správy a Úředním věstníku Evropské unie
 • zajištění zveřejnění oznámení o výsledku soutěže o návrh v informačním systému veřejné správy a Úředním věstníku Evropské unie
 • zpracování písemné zprávy zadavatele o průběhu soutěže o návrh
 • zajištění zpracování formuláře zrušení soutěže o návrh v případě zrušení soutěže a zajištění zveřejnění formuláře v informačním systému veřejné správy
 • sumarizace, uspořádání a protokolární předání veškeré dokumentace z průběhu soutěže mandantovi